Reklamačný poriadok zákaznického servisu

| Štítky: servis

a - Tento Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č.40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len "Reklamácie"). 

b - Predávajúci je TESCOMA sro, so sídlom U Tescoma 241, 760 01 Zlín, IČO: 46981691, zapísaná v obchodnom registri, vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 8197, deň zápisu 11. novembra 1992 alebo jednotliví maloobchodný predajcovia tovaru vyrábaného a distribuovaného spoločnosťou TESCOMA sro 

c - Kupujúci je subjekt 
Odberateľ, s ktorým má Predávajúci uzavretú Kúpnu zmluvu, 
Zákazník - konečný spotrebiteľ, ktorý je užívateľom výrobkov Predávajúceho.

Podľa uvedeného sa reklamácia rozdeľujú na odberateľské alebo zákaznícke.  

 

 

Záručná doba

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim, tj dňom uvedeným na záručnom liste alebo dokladu o predaji. Zákonná záručná doba je 24 mesiacov. Predávajúci deklaruje záručnú dobu v Záručnom liste alebo na predajnom obale každého výrobku. 
a - Ak dôjde k uplatneniu reklamácie s výmenou tovaru, začne záručná doba plynúť odo dňa prevzatia tovaru nového. 
b - Ak dôjde k uplatneniu reklamácie s opravou tovaru, záručná doba sa predlžuje o dobu riešenia reklamácie. 
c - V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.

 

Spôsob uplatnenia reklamácie

a - K reklamácii je nutné predložiť doklady o predaji tovaru vystavené predávajúcim kupujúcemu - Reklamačný sprievodka, Dodací list, Faktúra alebo Paragon pri reklamácii odberateľské, doklad o kúpe a prípadne záručný list pri reklamácii zákaznícke. Kupujúci je povinný odovzdať predávajúcemu reklamovaný tovar úplne, s kompletnou dokumentáciou, neporušený a čisté. Ak tak neurobí ani v primeranej dodatočnej lehote na výzvu predávajúceho k náprave, je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť.

b - Oznámenie o zistených chybách musí kupujúci urobiť písomne ​​a pripojiť k reklamovanému tovaru. Je potrebné uviesť zistené chyby - o aké chyby sa jedná, ako sa prejavujú a nárok, ktorý v dôsledku výskytu chýb uplatňuje.

c - Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú predovšetkým u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený. Kupujúci má možnosť uplatniť reklamáciu priamo u výrobcu TESCOMA sro v nižšie uvedených Servisných strediskách.

d - Reklamácia tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu riadneho uplatnenia reklamácie kupujúcim. Doba trvania reklamácie sa počíta odo dňa prijatia do dňa vybavenia reklamácie, nie však do dňa vyzdvihnutia tovaru zákazníkom.

e - Oprávnenosť každej reklamácie a posúdenie odstrániteľnosti chyby prevedie odborný zodpovedný pracovník predávajúceho a svoje stanovisko oznámi kupujúcemu. V prípade, že reklamujúci nesúhlasí s rozhodnutím zodpovedného pracovníka, môže sa obrátiť na vedúceho oddelenia Riadenie kvality.

f - V prípade výmeny tovaru na základe reklamácie hradí kupujúci výdaje za dopravu do Servisného strediska predávajúceho a predávajúci hradí výdaje na dopravu kupujúcemu.

g - Reklamácie je možné riešiť niektorým z uvedených spôsobov: 
- Opravou reklamovaného tovaru 
- Výmenou reklamovaného tovaru 
- Odstúpením od kúpnej zmluvy 
- Inými spôsobmi uvedenými v Zákone

Riešenie reklamácie odstúpením od zmluvy je možné až v prípade, keď sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na inom spôsobe riešenia. Tým nie sú dotknutéoprávnenia kupujúceho podľa Zákona.

h - Reklamujúci nemôže meniť uplatnené reklamačné nároky, ak nie je písomne ​​dohodnuté inak alebo neumožňuje ak to Zákon.

i - Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

 

Neoprávnená reklamácia

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku spôsobené jeho používaním. 
Záruka sa zásadne nevzťahuje na tieto prípady: 
a - výrobok bol používaný v rozpore s Návodom na používanie 
b - závady spôsobené nesprávnou demontážou a montážou výrobku 
c - neautorizované opravy a zmeny vykonané na výrobku 
d - závady spôsobené úderom či pádom mimo obvyklé používanie výrobku 
e - poškodenie vplyvom neodvratné udalosti (napr. živelná pohroma, apod), ku ktorej došlo z príčin nezávislých na vôli predávajúceho alebo kupujúceho.

 

Kontaktné miesta servisných stredísk a zodpovedné osoby

Servisné stredisko Púchov: 
TESCOMA s.r.o.,
Nimnická cesta 1495/21, 020 01 Púchov

Tel. č.: +421 422 275 542

E-mail: Pavol.Luliak@tescoma.sk
Zelená linka: 800 611 222
E-mail: puchov@tescoma.sk

Záverečné ustanovenia

a - Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 2. mája 2005. Zmeny Reklamačného poriadku vyhradené. 
b - Služby spojené s pozáručným servisom všetkých výrobkov TESCOMA sro poskytujú pracovníci uvedených Servisných stredísk.