info text
  • Prihlásiť sa
  • Prihlásiť sa
Úvodná stranaInformácie o obaloch a elektroodpadoch

Informácie o obaloch a elektroodpadoch

Recyklácia obalov a elektrospotrebičov

Spoločnosť TESCOMA, s.r.o. je zapojená do systému spoločnosti SEWA, ktorá je členom European Recycling Platform (ERP), ktorá poskytuje plnenie zákonných povinností výrobcov pre elektro, obaly a batérie naprieč Európou.

cestifikát sewa 2023

Viac informácií nájdete na www.sewa.sk

Ekologické tipy

Obaly

Všetky obaly výrobkov Tescoma, ktoré obsahujú nižšie uvedené symboly, možno bezo zvyšku recyklovať. Pri ich likvidácii sa riaďte miestnymi predpismi.


Potenciálne nebezpečný obalový materiál (plastové vrecká) uschovajte mimo dosahu detí.

Výrobky

Pokiaľ vám výrobok prestane slúžiť, naložte s ním v súlade s platnými predpismi o odstraňovaní odpadu. Použité elektrospotrebiče odovzdajte do niektorého zo zberných miest.


Batérie

Batérie nevyhadzujte ako bežný odpad. Použité batérie sa musia zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi a možno ich recyklovať. Pre likvidáciu máte možnosť ich buď odovzdať prostredníctvom špecializovaných zberných miest alebo ich odovzdať do príslušných kontajnerov obce.Insert your text here