info text
 • Prihlásiť sa
 • Prihlásiť sa
Úvodná stranaZásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

                                                                                                   
Vážený zákazník,

aby ste mohli spracovať vašu objednávku, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“). Bezpečnosť osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

                                                                                     

1. NAŠE ÚDAJE

Kto sme?

Osobné údaje spracúva

Obchodné meno: TESCOMA s.r.o.
Registrácia: zapísaná v OR OS Trenčín, odd. Sro, vl. č. 3015/R
Sídlo: Nimnická cesta 1495/21, 020 01 Púchov
IČO: 31 343 988
DIČ: 2020441654
IČ DPH: SK2020441654
Zastúpené: Miroslav Palát, konateľ
email: puchov@tescoma.sk

(ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

2. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A OBDOBIE

Aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, na akom právnom základe a na aké obdobie?

Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na dosiahnutie stanoveného účelu. Osobné údaje spracúvame na tento účel:

Účtovná agenda

Osobné údaje zákazníkov ich kontaktných osôb, príp. iných osôb spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, fakturačné údaje, adresa a druh pobytu, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel.č., email, podpis na účely vedenia účtovníctva a plnenia si povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve a iných relevantných právnych predpisov. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonných povinností. Účtovné doklady uchovávame 10 rokov.

Archív a registratúra

Osobné údaje adresátov a odosielateľov z poštového styku a iných dotknutých osôb spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa a druh pobytu, prípadne iné údaje vyplývajúce z poštového styku na účely správy registratúry a archivácie. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonných povinností podľa zákona o archívoch a registratúrach. Registratúrny denník uchovávame 10 rokov. Emailovú komunikáciu uchovávame 6 mesiacov, pokiaľ nie je potrebné jej dlhšie uchovávanie.

Eshop

Osobné údaje zákazníkov, ich kontaktných osôb, spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávke, údaje o platbách, kontaktná osoba, tel.č., mail., IP adresa iné údaje získané v súvislosti s používaním e-shopu.

Osobné údaje spracúvame na účel

 • prijatia objednávky,
 • vybavenia objednávky a jej odoslania/rezervácie na predajni,
 • vytvorenia užívateľského účtu a správy vernostného programu,
 • odstúpenie od zmluvy.

Právnym základom na ich spracúvanie je plnenie zmluvnej povinnosti. V prípade vytovrenia užívateľského účtu je potrebný súhlas dotknutej osoby. Osobné údaje záujemcov z predzmluvnej komunikácie uchovávame 6 mesiacov. Osobné údaje spracúvané na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy uchovávame 5 rokov a na účely správy užívateľského účtu po dobu registrácie.

Kúpne zmluvy

Osobné údaje zákazníkov, ktorí uzatvorili s prevádzkovateľom kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je predaj tovaru, kontaktných osôb zákazníkov a obchodných partnerov spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a druh pobytu, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o predmete zmluvy, tel.č., email, podpis, meno a priezvisko kontaktnej osoby, pracovná pozícia kontaktnej osoby, tel.č. kontaktnej osoby, e-mail kontaktnej osoby.

Osobné údaje spracúvame na účel plnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a predzmluvná komunikácia.

Právnym základom na spracúvanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvnej povinnosti.

Osobné údaje z komunikácie so zákazníkmi uchovávame 6 mesiacov. Osobné údaje zákazníkov uchovávame 5 rokov od zániku zmluvy.

Reklamácie

Osobné údaje zákazníkov, ktorí si uplatnili u prevádzkovateľa reklamáciu, prípadne iných osôb, ktorých spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre vybavenie reklamácie spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a druh pobytu, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o reklamovanom tovare, číslo bankového účtu, údaje o platbe, spôsob vybavenia reklamácie, tel.č., email, podpis,  meno a priezvisko kontaktnej osoby, tel .č. kontaktnej osoby.

Osobné údaje spracúvame na účel prijatia a vybavenia reklamácie a na účely evidencie reklamácií. Právnym základom na spracúvanie týchto osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov.

Osobné údaje uchovávame 5 rokov odo dňa vybavenia reklamácie.

Marketing

Osobné údaje osôb, ktoré súhlasili so zasielaním reklamného materiálu spracúvame v rozsahu titul, meno. priezvisko dotknutej osoby  za účelom zasielania reklamných správ na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Osobné údaje spracúvame po dobu 5 rokov, prípadne kratšie, ak svoj súhlas odvoláte alebo budete namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov. Samotný súhlas uchovávame po dobu 1 roka za účelom preukázania splnenia si zákonných povinností.

Správa sociálnych sietí

Osobné údaje fanúšikov našich oficiálnych stránok na sociálnych sieťach spracúvame na účely správy sociálnych sietí. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem, ktorým je prezentácia prevádzkovateľa a jeho služieb prostredníctvom sociálnych sietí. Osobné údaje spracovávame po celý čas, kým ste fanúšikom našej stránky.

Cookies

Cookies spracúvame na zabezpečenie funkčnosti našej webovej stránky a jej jednoduchšieho používania a na reklamné účely. Právnym základom na spracúvanie cookies je váš súhlas. Viac informácií o tom ako spracúvame cookies nájdete v sekcii Informácie o cookies.

Vernostný program

Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré požiadali o zaradenie do vernostného programu spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávke, údaje o platbách, údaje o počte bodov, kontaktná osoba, tel.č. email.

Osobné údaje spracúvame na účel evidencie členov vernostného programu a poskytovania výhod vyplývajúcich z vernostného programu Právnym základom na spracúvanie týchto osobných údajov je súhlas. Osobné údaje uchovávame po celý čas členstva vo vernostnom programe.

Súťaž

Osobné údaje súťažiacich v rozsahu potrebnom na zaradenie do súťaže spracúvame v zmysle požiadaviek účasti na súťaži, jej vyhodnotenia a odovzdania cien. Pokiaľ sa stanete výhercom, budeme Vaše osobné údaje spracúvať aj v zmysle splnenia si zákonných povinností. Vaše osobné údaje spracúvame len s vaším súhlasom. Osobné údaje súťažiacich spracúvame iba počas trvania súťaže a potom ich zlikvidujeme. Osobné údaje výhercov uchovávame 10 rokov.  

Kamerový systém

Vaše osobné údaje v rozsahu obrazového záznamu spracúvame so zámerom monitorovať priestory prevádzkovateľa. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je náš oprávnený záujem, ktorým je ochrana majetku a bezpečnosti. Kamerový záznam uchovávame 7 dní.

Evidencia návštevníkov

Osobné údaje návštevníkov v rozsahu  titul, meno, priezvisko, čas príchodu a odchodu, podpis

spracúvame na účely kontroly vstupu tretích osôb do našich priestorov. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je náš oprávnený záujem, ktorým je ochrana majetku a bezpečnosti. Knihu návštev uchovávame 5 rokov.


Služba Overené zákazníkmi

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

3. SÚHLAS

Osobné údaje spracúvame aj na základe súhlasu dotknutej osoby v prípadoch uvedených v týchto zásadách spracúvania osobných údajov. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať spôsobom na to určeným, napr. odhlásením sa z newslettera alebo zaslaním oznámenia na náš email.

 

4. OSOBY MLADŠIE AKO 16 ROKOV

Máte menej ako 16 rokov?

Ponuka tovarov a služieb na tejto webovej stránke nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť, len ak ste dovŕšili 16 rokov. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame.

 

5. PRÍJEMCOVIA

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje poskytujeme tretej osobe, len ak nám to vyplýva z osobitného zákona alebo je to nevyhnutné na plnenie zmluvy. Ide najmä o orgány verejnej správy a iné oprávnené subjekty.

Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme sprostredkovateľom, ktorí nám dodávajú odborné a špecializované služby. S každým sprostredkovateľom sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní osobných údajov a zaviazali ich mlčanlivosťou. Spracúvaním osobných údajov sme poverili spoločnosť TESCOMA, s.r.o.  so sídlom v ČR, spoločnosť RON Software, spol. s.r.o. a poskytovateľa mailingového programu Targito. Tieto spoločnosti nám zabezpečujú server a softvérové riešenia na spracúvanie vašich osobných údajov.

 

6. TRETIE KRAJINY

Kam prenášame vaše osobné údaje?

Osobné údaje prenášame do žiadnej tretej krajiny - USA len v súvislosti so správou sociálnych sieti a cookies.

 

7. SŤAŽNOSŤ

Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12, 820 07 Bratislava

Email: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

8. SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

Vedieme záznamy o všetkých spracovateľských činnostiach a máme zavedené potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Tieto opatrenia zahŕňajú najmä antivírusové programy, politiku silných hesiel a šifrovanie. Zverené osobné údaje pravidelne zálohujeme, aby sme ich mohli v prípade náhodného poškodenia alebo straty ihneď obnoviť. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou. K výberu sprostredkovateľov pristupujeme veľmi zodpovedne, pričom dbáme na to, aby vybraný sprostredkovateľ nám poskytol primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov.

 

9. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Aké máte ako dotknutá osoba práva?

GDPR Vám priznáva určité práva, ktorými môžete ovplyvniť, ako spracúvame vaše osobné údaje. Nie všetky práva však môžete uplatniť za každých okolností. Treba pritom vychádzať z právneho základu spracúvania osobných údajov.

            a/ Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

            b/ Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Ak sú nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu s ohľadom na technické možnosti.

            c/ Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O ich vymazanie nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • ich už nepotrebujeme na účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
            d/ Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Ak vašej žiadosti vyhovieme, budeme vaše údaje iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať už nebudeme. K obmedzeniu spracovávania vašich údajov dôjde, ak:

 • nám oznámite, že sú nesprávne, a to až pokým neoveríme ich správnosť;
 • ich spracúvame nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a namiesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • ich už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
            e/ Právo na prenosnosť údajov

V zákonom stanovených prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi. Týka sa to najmä spracúvania osobných údajov sú súhlasom alebo za účelom plnenia zmluvy, ak sú spracúvané automatizovanými prostriedkami a je to technicky možné. 

            f/ Právo namietať

V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu, máte právo namietať proti ich spracovávaniu. Pokiaľ nepreukážeme, že existuje vážny oprávnený dôvod na ich spracúvanie, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami alebo právami, spracúvanie osobných údajov sa na základe vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončí.

Vašu žiadosť, ktorou uplatňujete niektoré z uvedených práv, nám môžete poslať emailom alebo poštou na adresu uvedenú vyššie. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, akým podáte žiadosť.

 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.