• Prihlásiť sa
  • Prihlásiť sa
Úvodná stranaReklamácie v predajniach

Reklamačný poriadok predajných centier TESCOMA

Predávajúci:

obch. meno: TESCOMA s.r.o.

sídlo: Nimnická cesta 1495/21,  020 01 Púchov

IČO: 313 43 988 DIČ: 2020441654 IČ DPH: SK2020441654

zápis v registri: Okresného súdu Trenčín oddiel Sro, vložka č.3015/R, zapísaná 9.3.1993

 

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb, ktoré predávajúci predal spotrebiteľom (v texte ďalej „kupujúcim“). Pri reklamácii sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov. Pojem spotrebiteľ je definovaný v § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

Článok I
Právo na uplatnenie reklamácie

 

1.Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má kupujúci právo vadu reklamovať u predávajúceho. Pre správne a včasné posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

2. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby, ak je tovar zaplombovaný.

 

3. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady tovaru (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (pokladničný blok). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil. V takom prípade sa reklamácia musí prijať, pričom sa na tovar poskytne 24, 36, 60 alebo 120 mesačná záruka, nie však dlhšia. Dĺžka trvania záruky je vyznačená na obale výrobku. Pokiaľ nie je obal k dispozícii, dĺžka záruky sa overuje podľa katalógu výrobkov TESCOMA, s.r.o., ktorý sa nachádza na predajni.

 

4. V zmysle platnej legislatívy SR platí, že v prípade zakúpenia tovaru v kamennej“ predajni (t.j. nie na diaľku resp. mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z.)nemá kupujúci právo vrátiť bezdôvodne tovar predávajúcemu (tzn. odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie zaplatenej kúpnej ceny tovaru), okrem prípadu, že sa jedná o vadný tovar a kupujúci si uplatní svoje nároky zo zodpovednosti za vady tovaru.

 

Článok II
Miesto uplatnenia reklamácie

 

1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bola služba poskytnutá, alebo kde bol tovar zakúpený, poprípade v sieti prevádzok Predajných centier spoločnosti TESCOMA s.r.o.
 

2. Predajne uvedené v bode 1. tohto článku slúžia ako zberné miesto pri uplatňovaní reklamácii tovaru zakúpeného na internetovom obchode prevádzkovaného spoločnosťou Tescoma s.r.o.

 Zamestnanci predajne zákazníkovi vystavia potvrdenie o prevzatí reklamácie a upozornia ho, že vo vybavovaní reklamácie pokračujú zamestnanci, ktorí majú na starosti internetový obchod.

Termín na vybavenie reklamácie ( 30 dní ) začína plynúť od dňa prevzatia reklamácie v kamenej predajni.

                                                                                      

Článok III
Zodpovednosť predávajúceho

 

1. Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade s kúpnou zmluvou, t.j. že  predávaný tovar má kvalitu a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované,  predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. kvalitu  a  úžitkové vlastnosti  pre  tovar takého druhu  obvyklé,  že zodpovedá  požiadavkám,  právnym predpisom SR, je v dohodnutom množstve,  miere  alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri  použití  tovaru uvádza alebo na ktorý sa tovar obvykle používa. Ak má tovar pri prevzatí kupujúcim vady, ak na to nie je zákazník vopred upozornený, je v rozpore s kúpnou zmluvou.
 

2. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
–   pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
–   ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru,
–   spojené s porušením ochrannej plomby na tovare,
–   spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovare alebo jeho súčasti,
–   kupujúci vadu tovaru spôsobil sám,
–   kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel,
–   reklamácia kupujúceho odporuje povahe tovaru (napr.: uplynutie doby trvanlivosti tovaru).


3. Reklamáciu vybavuje zamestnanec predávajúceho, ktorý je poverený vybavovaním reklamácií.

 

4. O prijatej  reklamácii   musí  predávajúci  kupujúcemu vystaviť  doklad  s  uvedením  dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný tovar zakúpený, cenu, za ktorú bol tovar zakúpený.
 

5. Ak kupujúci reklamuje vadu tovaru, je zamestnanec predajne povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 14 pracovných dní. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 

Článok IV
Lehoty na uplatnenie reklamácií


1. Predávajúci zodpovedá za vady nepotravinárskeho tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. Ak ide o použitú vec, kupujúci sa s predávajúcim môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.


2. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy  je  kupujúci  povinný  po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je  povinný uvedenú  dobu opravy o ktorú sa predlžuje záručná doba zaznačiť na originál pokladničného bločku kupujúceho.


3. Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vady, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol kupujúci povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.  Predávajúci zaznačí dátum dňa prevzatia novej veci, alebo dňa kedy bol kupujúci povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť na originál pokladničného bločku.


4. Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vady zaniká.


5. V prípade, že si kupujúci nevyzdvihol vec po vybavení reklamácie, hoci sa mu vybavenie reklamácie riadne oznámilo doporučeným listom, s výzvou na vyzdvihnutie tovaru, predávajúci postupuje nasledovne:


a) po uplynutí zákonom stanovej lehoty na vybavenie reklamácie zašle predávajúci kupujúcemu výzvu formou doporučeného listu s výzvou na vyzdvihnutie tovaru v primeranej lehote (min. 20 dní)


b) po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie reklamovaného tovaru, ktorá sa kupujúcemu určila vo  výzve, doporučeným listom, na vyzdvihnutie tovaru alebo po uplynutí primeranej lehoty, zašle predávajúci kupujúcemu druhú výzvu vo forme doporučenej zásielky s doručenkou, aby si vec na príslušnej prevádzke vyzdvihol a určí sa mu na to primeraná lehota ( min. 20 dní),


c) v prípade, že si kupujúci ani po uplynutí lehoty uvedenej v písm. a) (lehota sa počíta od dátumu doručenia vyznačeného na doručenke, alebo od uloženia na pošte, ak sa zásielka vráti) tovar nevyzdvihne, môže predajca po uplynutí 6 mesiacov tovar na náklady kupujúceho predať,


d) v prípade, že sa reklamovaný tovar predá (ak ide o použitý tovar po oprave, je nutné predávať ho so zľavou; vymenený tovar možno predávať ako nový – za plnú cenu a v plnej záruke). Predávajúci vedie evidenciu toho, za akú cenu a kedy sa tovar predal.


e) v prípade, že sa po uplynutí lehoty uvedenej v písm. b) prihlási kupujúci, ktorý žiada vydanie svojho tovaru, bude mu zo strany TESCOMA s.r.o. (vedúci prevádzky) preukázané, že bol opakovane vyzvaný na vyzdvihnutie tovaru po vybavení reklamácie a z dôvodu, že si ho nevyzdvihol, bol tento tovar predaný, pretože TESCOMA s.r.o. nemôže nevyzdvihnutý tovar dlhodobo skladovať. Vedúci prevádzky vyplatí kupujúcemu, ktorý si tovar v uvedenej lehote nevyzdvihol, časť výťažku z predaja reklamovaného tovaru, po odčítaní účelne vynaložených nákladov predaja.


f) poplatky za skladovanie sa vyberať nebudú.

 

 

Článok V
Práva kupujúceho


1. Pri  vadách tovaru,  ktoré kupujúci uplatní v priebehu záručnej doby, má právo  pri odstrániteľných vadách, aby boli tieto bezplatne, riadne a včas odstránené. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia  vady tovaru môže kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Neprimeranosť nákladov posúdi vedúci obchodnej prevádzky v súlade s inštrukciami, ktoré dostal z úseku obchodu a marketingu a rovnako posúdi možnosť výmeny vadnej veci za bezvadnú. Pri výmene veci nie je dôležité, či táto vec už bola používaná.


2. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru (predávajúci je povinný vec vymeniť) alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny (predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu).
          

3. Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave ( aspoň  dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže kupujúci tovar riadne užívať, má právo na  výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátanie kúpnej ceny.
 

4.Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má kupujúci i v prípade, ak oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.


5. V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým f.Tescoma vybavila jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že f. Tescoma porušila jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie v lehote do 30 dní od jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu  podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ustredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk, alebo iná príslušná právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ( zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

Návrh kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia musí v zmysle § 12 odsek 3 zákona č. 391/2015 Z.z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať :

  • Meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručenie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak  má
  • Presné označenie predávajúceho,
  • Úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  • Označenie, čoho sa kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
  • Dátum, kedy sa kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
  • Vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa §20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov,

 

  Návrh možno podať v listovej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je kupujúcemu k dispozícii na webovom sídle ministerstva    ( http:/www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ). K návrhu kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.


Článok VI
Reklamácia použitého a vadného tovaru

 

1. Pri predaji použitého alebo vadného tovaru, je predávajúci povinný zabezpečiť zreteľné označenie, že ide o vadný alebo použitý tovar. Predávajúci má povinnosť upozorniť kupujúceho na vadu tovaru – táto informácia musí byť uvedená na cenovke a obale tovaru. Takýto tovar musí byť vystavený osobitne a predáva sa oddelene od bezvadného tovaru a je predávaný za nižšiu cenu, než za akú sa predáva rovnaký, ale bezvadný tovar.

2. Pri použitom a vadnom tovare nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšie ceny predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná táto nižšia cena.
 

 

V Púchove dňa     01. 02. 2016                                                        Schválil:  Miroslav Palát

                                                                                                                               konateľ