• Prihlásiť sa
 • Prihlásiť sa
Úvodná stranaNákupný poriadok

Nákupný poriadok

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.tescoma.sk

 

I. Všeobecné ustanovenia 

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.tescoma.sk.
 2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 týchto obchodných podmienok. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 3. Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a poskytnutie informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov. .
 4. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:
  - zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
  - zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
  - zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov
  - zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov
  a s inými relevantnými právnymi predpismi.
 5. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.tescoma.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
 6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil a ich obsahu porozumel.
 7. Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.

II. Vymedzenie pojmov 

 1. Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.tescoma.sk:
  Obchodné meno: TESCOMA s.r.o.
  reg.: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl.č.: 3015/R
  Sídlo: Nimnická cesta 1495/21, Púchov 020 01
  IČO: 31343988
  DIČ: 2020441654
  IČ DPH: SK2020441654
  e-mail: eshopsk@tescoma.sk
  tel.: 042 2275 521
 2. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 3. Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 4. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
 5. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 6. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.
 7. Kupujúcim podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):
  - osoba zapísaná v obchodnom registri,
  - osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  - osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  - fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 8. Orgánom dozoru je:
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj
  Andreja Sládkoviča 11
  971 01 Prievidza
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  tel. č.: 046/5422 771
  fax č.: 046/5420 685
  e-mail: tn@soi.sk

III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy 

 1. Zoznam tovaru na stránkach internetového obchodu www.tescoma.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je uvedená pri každom produkte osobitne, príp. bude potvrdená predávajúcim na základe dopytu kupujúceho.
 2. Tovar ponúkaný predávajúcim je možné objednať prostredníctvom webového sídla (e-shop) niektorého uskutočnením elektronickej objednávky. Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu postupujete tak, že vybraný tovar umiestnite do košíka kliknutím „Kúpiť“. Po ukončení nakupovania kliknutím na „zobraziť košík“ sa dostanete na podstránku nákupného košíka, kde po sumarizácii vybraného tovaru kliknutím „K pokladni“ zvolíte nákup bez registrácie alebo registráciu. Následne vyplníte osobné, fakturačné, príp. aj dodacie údaje, zvolíte spôsob dodania a platby a kliknutím na „Pokračovať“ sa dostanete na sumarizáciu objednávky. Objednávku záväzne potvrdíte kliknutím na „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“.
  Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť.
 3. Informácie o jednotlivých technických krokoch nevyhnutných na uzatvorenie kúpnej zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok.
 4. Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná.
 5. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 6. Po prijatí záväznej objednávky predávajúci potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy na trvalom nosiči. Doručením potvrdenia sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.
 7. Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom.
 8. Kupujúci má právo záväznú objednávku zrušiť (stornovať) bez udania dôvodu do 24 hodín od jej zaslania. Stornovať objednávku je možné prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Zrušenie objednávky potvrdí predávajúci telefonicky alebo e-mailom bez zbytočného odkladu.
 9. Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov za účelom jej úspešného plnenia a plnenia si povinnosti predávajúceho vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov. Kúpna zmluva nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.
 10. Ak zvolí kupujúci v internetovom obchode možnosť rezervácie tovaru na predajni, nedochádza tým k uzatvoreniu kúpnej zmluvy ani k objednaniu tovaru. Na základe rezervácie dôjde iba k rezervovaniu tovaru na príslušnom Predajnom centre Tescoma. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde až zakúpením tovaru na príslušnom Predajnom centre Tescoma. To znamená, že pri kúpe rezervovaného tovaru nevznikajú práva a povinnosti stanovené občianskym zákonníkom pre prípad uzatvorenia kúpnej zmluvy tzv. prostriedkami komunikácie na diaľku, okrem iného ani právo kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zákonnej 14-dňovej lehote.

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 1. Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.
 2. Predávajúci je povinný najmä:
  - poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov,
  - zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,
  - dodať spotrebiteľovi objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas,
  - dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi.
 3. Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.
 4. Kupujúci je povinný najmä:
  - včas prevziať tovar v mieste určenia,
  - zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci,
  - potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy zodpovedá v zmysle § 420 Obč. zák. za škodu, ktorá týmto porušením predávajúcemu vznikla.
 6. Kupujúci má právo na dodane tovaru predávajúcim riadne a včas.

V. Cena tovaru alebo služby 

 1. Ceny jednotlivých produktov sú na stránkach internetového obchodu www.tescoma.sk aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške a všetkých ostatných daní.
 2. Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH, ostatných daní a poplatkov (napr. poštovné), ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.
 3. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia tovaru na webovom sídle. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.
 4. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode.
 5. Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra (daňový doklad), ktorá je posielaná e-mailom po prevzatí zásielky zákazníkom od prepravnej spoločnosti, pričom zároveň slúži aj ako záručný list. Súčasťou zásielky je iba dodací list.
 6. Akčné ceny uvedené v akčnej ponuke sú platné po dobu platnosti danej akcie, zvyčajne 1 mesiac. V prípade uplatnenia inej zľavy, zľavového kuponu a zliav partnerských súťaží sa tieto zľavy nevzťahujú na akčný tovar uvedený v akčnej ponuke. Jednotlivé zľavy nie je možné sčítavať.

VI. Platobné podmienky 

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru, a to v lehote splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania na účet predávajúceho alebo zaplatením v hotovosti.
 2. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
  Na dobierku
  Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte alebo od kuriéra. Pri tomto spôsobe platby účtujeme ku kúpnej cene a poštovnom aj cenu za dobierku, ktorá je zarátaná v cene objednávky.
  a/ Cena za spôsob platby pri dobierke kuriérom (DPD expresná balíková služba) je 1,00 €. Pre zásielky nad 49.99 € je cena za spôsob platby zdarma.
  b/ Cena za spôsob platby pri dobierke Slovenskou poštou je 1.00 €.Pre zásielky nad 49.99 € je cena za spôsob platby zdarma.

  Online platba platobnou kartou (VISA, MasterCard)
  Poplatok: 0 €
  Predávajúci zaplatí kúpnu cenu online prostredníctvom platobnej karty.

  Spracovateľom platieb je spoločnosť PayU S.A. so sídlom 60-166 Poznaň, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznaň, Poľsko, kancelár v ČR Na Strži 61a, 140 00 Praha 4 zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom v Poznani – Nowe Miasto i Wilda v Poznani, 8. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 274399, so základným kapitálom 7,789,000 PLN, splateným v plnej výške, daňové číslo (NIP): 779-23-08-495

  Platobná brána Diners Club
  Poplatok: 0 €

  Online ePlatba
  Poplatok: 0 €
  Pri ePlatbe musí byť vždy uvedený variabilný symbol číslo objednávky. V prípade, že platbu nie je možné jednoznačne identifikovať a spárovať, bude vrátená automaticky späť na bankový účet odosielateľa po uplynutí 14 dní.
  Za vrátenie neidentifikovateľnej platby je účtovaný spracovateľský poplatok vo výške 3 €.

  Spracovateľom platieb je spoločnosť PayU S.A. so sídlom 60-166 Poznaň, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznaň, Poľsko, kancelár v ČR Na Strži 61a, 140 00 Praha 4 zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom v Poznani – Nowe Miasto i Wilda v Poznani, 8. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 274399, so základným kapitálom 7,789,000 PLN, splateným v plnej výške, daňové číslo (NIP): 779-23-08-495

  Platba vopred bankovým prevodom
  Kupujúci vykoná úhradu bankovým prevodom po potvrdení objednávky e-mailom. V platobnom príkaze je potrebné uviesť IBAN a ako variabilný symbol číslo objednávky.
  Ak kupujúci, pri platbe vopred bankovým prevodom, neuhradí objednaný tovar do 14 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň tým zaniká kúpna zmluva.

  V hotovosti
  Kupujúci zaplatí kúpnu cenu v hotovosti pri osobnom odbere.

VII. Poštovné a balné

Aktuály cenník dopravy a platieb nájdete tu.

Predávajúci si balné neúčtuje.

Pri platbe bankovým prevodom je potrebné v platobnom príkaze uviesť IBAN a ako variabilný symbol číslo objednávky.

VIII. Dodacie podmienky 

 1. Predávajúci sa zaväzuje tovar, ktorý sa nachádza na sklade, dodať do 8 pracovných dní od zaplatenia. O expedovaní tovaru predávajúci informuje kupujúceho e-mailom. Pri zvolení doručenia tovaru Slovenskou poštou alebo DPD expresná balíková služba je zvyčajne tovar dodaný kupujúcemu do 3 pracovných dní odo dňa expedovania.
 2. Predávajúci sa zaväzuje tovar, ktorý sa nenachádza na sklade, dodať v lehote do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, môžu sa zmluvné strany dohodnúť na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie.
 3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke a potvrdení uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 4. Náklady na dodanie tovaru závisia od zvoleného spôsobu dodania, pričom presná kalkulácia nákladov na dodanie sa zobrazí v objednávke pri voľbe spôsobu dodania.
 5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba.
 6. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné priamo na mieste spísať s dopravcom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou. O tejto skutočnosti je potrebné spísať s dopravcom záznam.
 7. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 8. Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených nedostatkoch. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bez zbytočného odkladu oznámiť e-mailom na eshopsk@tescoma.sk. Poškodený tovar bude okamžite nahradený novým.
 9. Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná podpísať dodací list.

IX. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare 

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

X. Odstúpenie od zmluvy 

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
 2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:
  - prevzatia tovaru
  - uzavretia zmluvy o poskytnutí služby
  - uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
 3. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
  - tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  - dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  - tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 5. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.
 6. Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme na adresu:
  TESCOMA s.r.o.
  Nimnická cesta 1495/21
  Púchov 020 01
  alebo e-mailom na eshopsk@tescoma.sk.
 7. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.
 8. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
  Spotrebiteľ zašle tovar/odovzdá tovar osobne predávajúcemu na nasledovnej adrese:
  TESCOMA s.r.o.
  Nimnická cesta 1495/21
  Púchov 020 01
  V prípade osobného odovzdania tovaru je potrebné vopred si dohodnúť termín.
  Spotrebiteľ môže vrátiť iba tovar, ktorý nie je poškodený, zničený alebo inak opotrebovaný z dôvodu zaobchádzania nad rámec potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.
 9. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 10. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby predtým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 11. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 12. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a v prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 13. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.
 14. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.
 15. Pokiaľ kupujúci nedoručí najneskôr spolu s tovarom oznámenie o odstúpení od zmluvy, vyzve ho predávajúci telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Ak kupujúci ani v dodatočnej lehote nepredloží oznámenie o odstúpení od zmluvy alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia a tovar bude vrátený kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.
 16. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
 17. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obch. zák.
 18. Predávajúci má právo v lehote do 14 dní odo dňa potvrdenia objednávky odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru, z dôvodu zmeny cien dodávateľa alebo nesprávnej kúpnej ceny spôsobenej technickou chybou systému. O odstúpení od zmluvy bude kupujúci informovaný e-mailom, a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, mu budú finančné prostriedky vrátené na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

XI. Riešenie sporov 

 1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.
 3. V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na eshops@tescoma.sk alebo poštou na adresu predávajúceho. Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.
 4. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
 5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra SR alebo Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).
 6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.
 7. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 8. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku.
 9. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.
 10. Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.
 11. Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.
 12. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
 13. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

XII. Zodpovednosť predávajúceho za vady a reklamačné podmienky 

 1. Zodpovednosť predávajúceho za vady a podmienky uplatnenia a vybavenia reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku prijatého prevádzkovateľom a zverejnenom na internetovej stránke www.tescoma.sk/reklamacny-poriadok

XIII. Platnosť zmluvy 

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

XIV. Zásady ochrany osobných údajov 

 1. Informácie o dotknutých osobách (kupujúcich) prevádzkovateľ spracúva v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na internetovej stránke www.tescoma.sk v sekcii Zásady ochrany osobných údajov.

XV. Záverečné ustanovenia 

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.tescoma.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
 3. Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa internetového obchodu, pričom sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 31.03.2016.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 31.03.2016