info text
  • Prihlásiť sa
  • Prihlásiť sa
Úvodná stranaÚčastnícke podmienky upravujúce účasť v Affiliate programe spoločnosti TESCOMA

Účastnícke podmienky upravujúce účasť v Affiliate programe spoločnosti TESCOMA

1. Vymedzenie pojmov

Inzerent, prevádzkovateľ Affiliate programu – spoločnosť TESCOMA s.r.o., IČO: 31343988

Partner, je subjekt, ktorý je registrovaný do Affiliate programu Inzerenta a bude umiestňovať na svoje webové stránky ponuky elektronických reklamných prostriedkov Inzerenta.

Affiliate program, umožňuje zapínanie elektronických reklamných prostriedkov Inzerenta, ktoré sú súčasťou ponuky Inzerenta a ktoré sú prístupné registrovaným Partnerom v rámci siete Commision Junction.

Zapojením sa do Affiliate programu Inzerenta súhlasí Partner okrem všeobecných účastníckych podmienok affiliate siete tiež navyše s nasledujúcimi účastníckymi podmienkami.


2. Obmedzenia, záväzky a ručenie Partnera


Partnerské webové stránky nesmú zahŕňať ani popisovať obsah nasledujúceho druhu, ani s podobným obsahom súvisieť, resp. ho používať:

• názvy domén, ktoré obsahujú v akejkoľvek podobe výraz TESCOMA,

• webové stránky, v rámci ktorých sa nachádza webová stránka alebo webové stránky riešené tak, že existuje nebezpečenstvo zámeny s webovou stránkou (http://tescoma.sk) alebo eshopom spoločnosti TESCOMA (http://eshop.tescoma.sk),

• publikujúce subjekty a stránky, ktoré obsahujú, používajú alebo u užívateľov internetu inštalujú dialer, Adware, Spyware.

• cookie dropping, iFrames, reklama vo vrstvách (layers) a pop-ups a pod. Vytváranie cookies je dovolené, iba ak je kliknutie na odkaz výsledkom slobodného rozhodnutia návštevníka internetovej stránky Partnera a nie jednaním v dôsledku omylu alebo dôsledkom neodvrátiteľného procesu,

• webové stránky, ktoré sú „vo výstavbe“,

• webové stránky, odporujúce zákonom Slovenskej republiky, stránky s pornografickým obsahom alebo stránky, ktoré by mohli poškodiť dobré meno spoločnosti TESCOMA s.r.o. Obsah Partnerovho webu nesmie porušovať práva tretích strán,

• porovnávacia reklama, predovšetkým agresívna porovnávacia reklama, ktorá môže vytvárať problémy vo vzťahoch s ostatnými prevádzkovateľmi reklamy a agresívne konkurenčné nároky, ktoré nie sú odôvodnené,

• webové stránky s nadmerne dlhou dobou sťahovania resp. stránky, ktoré sú nedostupné,

• webové stránky, ktoré aj napriek výslovnej akceptácii nášho reklamného filtra zabraňujúceho pripojenie na stránky s pornografickým a násilie obsahujúcim obsahom, prevedú pripojenie na takéto stránky,

• ako prichádzajúca návšteva vedúca k uznanej konverzii nebude považovaná, ani tolerovaná, návšteva vedúca k presmerovaniu návštevy. Touto návštevou sa rozumie návšteva, ktorá neprišla z riadneho reklamného priestoru Partnera (banner, textový odkaz, widget ai.) a bola pravdepodobne presmerovaná automaticky. Toto jednanie je považované za nekalé a môže viesť k ukončeniu spolupráce s Partnerom. Zároveň za tieto návštevy nebudú vyplácané odmeny.

• Partnerovi nie je umožnené využívať zľavové kódy pri prezentácii Inzerenta, pokiaľ mu k tomu nebol daný písomný súhlas Inzerenta.
 

3. Reklamné prostriedky a online reklamné nosiče
 

Všetky reklamné prostriedky používané v rámci Affiliate programu sú chránené autorskými právami. Používanie je dovolené iba v rámci Affiliate programu. Zmeny v textoch alebo zobrazeniach, alebo úplne vlastné reklamné výroky sú neprípustné.

Manipulácia s reklamnými prostriedkami alebo ich nesprávne používanie povedú k vylúčeniu Partnera z affiliate programu. Inzerent si vyhradzuje právo presmerovania právnych nárokov, ktoré vzniknú zo zmanipulovaných reklamných prostriedkov (napr. chybné predajné ceny), na Partnera.

Akékoľvek použite prekračujúce rámec Affiliate programu, predovšetkým komerčné šírenie alebo rozmnožovanie je zakázané, resp. vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa Affiliate programu. Toto platí aj pre prijatie do elektronických databáz a rozmnožovanie na CD-ROM, DVD, atď. V ostatných bodoch platia právne limity, ktoré vyplývajú z autorského práva, práva na ochranu dát a ostatných aplikovateľných zákonných predpisov.

Propagácia kampane e-mailom na e-mailové adresy tretích osôb, pokiaľ neexistuje súhlas príjemcu (spam), je neprípustná a nesmie byť uskutočňovaná. Bez ujmy nárokov na zanechanie takéhoto spôsobu reklamy a bez ujmy ostatných nárokov náleží spoločnosti TESCOMA s.r.o. za každé porušenie tohto druhu zmluvná pokuta vo výške, ktorú je potrebné stanoviť v individuálnych prípadoch podľa spravodlivého uváženia.


4. Záverečné ustanovenia


Pri porušení vyššie uvedených podmienok zo strany prihlásených Partnerov, strácajú títo nárok na províziu. V týchto prípadoch si vyhradzujeme právo na okamžité vylúčenie z Affiliate programu spoločnosti TESCOMA s.r.o. a podniknutie ďalších právnych krokov, prípadne uplatnenie nárokov na náhradu škody zo strany Partnera.

Inzerent si vyhradzuje právo kedykoľvek obsah aj formu odkazu obmedziť či pozastaviť jeho zobrazovanie na webe Partnera. Zároveň si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky. Aktuálne podmienky budú vždy dostupné na stránke www.tescoma.sk/affiliate-program. Partner je povinný pravidelne kontrolovať či nie je k dispozícii aktuálnejšia verzia podmienok. Upravené podmienky sú považované za dohodnuté a akceptované Partnerom dňom, kedy nadobúdajú platnosť. Pokiaľ Partner s upravenými podmienkami nesúhlasí, je povinný bezodkladne zaslať email so žiadosťou o ukončenie účasti na Affiliate programe na adresu marek.michalek@tescoma.sk.


Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom 3. 8. 2015.