info text
  • Prihlásiť sa
  • Prihlásiť sa
Úvodná stranaVšeobecné pravidlá TESCOMA klubu

Všeobecné pravidlá TESCOMA klubu

 

I. TESCOMA klub

TESCOMA klub (ďalej ako ,,TESCOMA klub“ alebo ,,klub“) je vernostný program, ktorý prevádzkuje spoločnosť TESCOMA s.r.o., so sídlom: Nimnická cesta, 1495/21, 020 01 Púchov, Slovensko, IČO: 31343988, je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,  oddiel Sro, vložka č. 3015/R, email: puchov@tescoma.sk,  telefónne číslo: 042 2275 521, (ďalej ako „prevádzkovateľ“) pre svojich zákazníkov. Členstvo v TESCOMA klube poskytuje svojim členov v zmysle týchto Všeobecných pravidiel možnosť vybrať si z ponúkaných odmien a výhod.

Tieto Všeobecné pravidlá TESCOMA klubu (ďalej ako ,,Pravidlá“) ustanovujú práva a povinnosti týkajúce sa fungovania TESCOMA klubu a účasti v ňom.

II. Členstvo v TESCOMA klube, identifikácia člena TESCOMA klubu

Členom TESCOMA klubu sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s korešpondenčnou adresou na území Slovenskej republiky po vykonaní riadnej registrácie, do vernostného programu TESCOMA klub, pokiaľ spĺňa všetky ďalej uvedené podmienky pre členstvo v TESCOMA klube

Za registráciu do TESCOMA klubu sa považuje riadne, úplné a pravdivé vyplnenie požadovaných údajov uvedených v registračnom formulári. Podmienkou členstva v TESCOMA klube je udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov za účelom prihlásenia sa do vernostného programu TESCOMA klub a súhlasu s rozhodovaním založeným výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania.

Registráciou do TESCOMA klubu, osoba vyslovuje svoj súhlas s týmito Pravidlami a potvrdzuje, že s nimi bola riadne oboznámená.

Registráciu do TESCOMA klubu možno vykonať nasledovne:

a) on-line:

Prostredníctvom webovej stránky www.tescomaklub.sk alebo prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného  na webovej stránke www.tescoma.sk (ďalej ako „Značkový e-shop TESCOMA“):

Po úspešnej registrácii zákazník obdrží potvrdzujúci email, prostredníctvom ktorého sa následne môže prihlásiť do zákazníckeho účtu v Značkovom e-shope TESCOMA a zákazníckeho účtu na www.tescomaklub.sk. Takto registrovaný zákazník má tiež možnosť vytvoriť si elektronickú kartu, ktorá nahrádza plastovú kartu vydávanú po úspešnej registrácii, účelom ktorej je identifikácia člena TESCOMA klubu v Predajných centrách TESCOMA;

alebo

b) osobne vo vybraných Predajných centrách TESCOMA, ktorých aktuálny zoznam je uvedený na webovej stránke www.tescoma.sk/predajne.

Zákazník, po vyplnení Prihlášky do vernostného programu TESCOMA klubu, získa plastovú kartu TESCOMA klubu. Touto kartou sa zákazník identifikuje pri každom nákupe v Predajnom centre TESCOMA. Prihlasovacie údaje do zákazníckeho účtu TESCOMA klubu/eshopu budú zákazníkovi doručené dodatočne mailom.

Členstvo v TESCOMA klube vzniká okamžikom dokončenia on-line registrácie prostredníctvom webovej stránky www.tescomaklub.sk alebo okamžikom registrácie v Značkovom e-shope TESCOMA, alebo vo chvíli obdržania potvrdenia o registrácii mailom, v  prípade, že bola registrácia vykonaná v Predajnom centre TESCOMA pomocou Prihlášky do vernostného programu TESCOMA klubu.

Člen TESCOMA klubu je povinný svoje poskytnuté údaje aktualizovať bez zbytočného odkladu po ich zmene, a to elektronicky na www.tescomaklub.sk alebo v Značkovom e-shope TESCOMA na www.tescoma.sk.

Viacnásobné členstvo zákazníka vo vernostnom programe TESCOMA klubu nie je možné.

III. Karta TESCOMA klubu

Prevádzkovateľ vystaví každému členovi kartu TESCOMA klubu (ďalej len "zákaznícka karta"), ktorá môže mať formu plastovej zákazníckej karty alebo elektronickej zákazníckej karty. Zákaznícka karta slúži na to, aby s ňou zákazník preukazoval svoje členstvo v TESCOMA klube a evidoval si svoje nákupy za účelom získania ponúkaných výhod.

Člen TESCOMA klubu je povinný používať zákaznícku kartu v súlade s týmito všeobecnými podmienkami, zákonom a dobrými mravmi. Akékoľvek použitie zákazníckej karty, ktoré by bolo spôsobilé privodiť ujmu prevádzkovateľovi alebo tretej osobe, je zakázané.

Člen TESCOMA klubu je povinný zákaznícku kartu chrániť pred jej zničením, stratou alebo odcudzením. Za prípadnú škodu spôsobenú jej použitím v rozpore s týmito všeobecnými podmienkami nesie člen TESCOMA klubu.

Zákaznícka karta je platná počas trvania členstva v TESCOMA klube.

Prípadnú stratu alebo nefunkčnosť karty je člen povinný oznámiť prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu. Následne prevádzkovateľ vystaví členovi náhradnú zákaznícku kartu, na ktorú budú v lehote do 30 dní prenesené všetky body, ktoré mal člen na pôvodnej karte ku dňu oznámenia straty alebo nefunkčnosti.

IV. Výhody TESCOMA klubu

S členstvom v TESCOMA klube sú spojené najmä tieto výhody:

- klubové body,
- klubové ceny,
- možnosť výmeny nepoužitého tovaru v pôvodnom balení do 14 dní (platí iba pre nákup v Predajných centrách TESCOMA),
- ďalšie výhody poskytnuté prevádzkovateľom.

Aktuálny a úplný zoznam výhod, ako aj aktuálne podmienky týkajúce sa poskytovania a čerpania jednotlivých výhod sú uvedené na www.tescomaklub.sk/podmienky-k-vseobecnym-pravidlam-tescoma-klubu (ďalej ako „Podmienky“). Tieto podmienky sú súčasťou týchto Pravidiel. Prevádzkovateľ má právo uvedené Podmienky kedykoľvek aktualizovať či inak meniť.

V. Zánik členstva v TESCOMA klube

Členstvo v TESCOMA klube zaniká v týchto prípadoch:

a) na žiadosť člena klubu;
b) člen klubu odvolá svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov a/alebo súhlas so zasielaním obchodných oznámení a/alebo súhlas s rozhodovaním založeným výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania;
c) rozhodnutím prevádzkovateľa,  ktorý si vyhradzuje právo zrušiť členovi členstvo v klube (a to bez náhrady nákladov alebo ujmy, ktorá by zrušením členstva mohla členovi vzniknúť) z nasledovných dôvodov:
- člen klubu vedome uviedol nesprávne údaje pri registrácii do TESCOMA klubu alebo pri zmene údajov,
- člen klubu zneužil výhody vyplývajúce z členstva v TESCOMA klube alebo sa dopustil iného jednania v rozpore s týmito Pravidlami či dobrými mravmi,
- člen klubu nerealizoval počas 24 mesiacov žiadny nákup na svoju kartu (resp. svoju registráciu),
- e-mailová adresa člena klubu uvedená pri registrácii alebo neskôr oznámená nie je funkčná (s členom klubu nie je možné komunikovať);
d) z iných dôvodov vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov (najmä smrťou člena klubu).

Pri zániku členstva z akéhokoľvek dôvodu stráca člen právo využívať všetky výhody členstva v TESCOMA klube, vrátane spotreby dosiaľ nazbieraných bodov a zaniká mu nárok na poskytnutie akýchkoľvek doposiaľ neposkytnutých výhod alebo odmien v súvislosti s jeho členstvom.

VI. Všeobecné ustanovenia

Členstvo v TESCOMA klube je neprenosné.
Členstvo v TESCOMA klube je bezplatné.
Všetka dokumentácia klubu a komunikácia s členmi klubu prebieha v slovenskom jazyku.

VII. Ochrana osobných údajov

Podrobnosti o spracúvaní a ochrane osobných údajov členov TESCOMA klubu sú uvedené v dokumente „Informácie o spracúvaní osobných údajov“, dostupných na www.tescomaklub.sk v sekcii ,,Ochrana osobných údajov“.

VIII. Záverečné ustanovenia

Všetky výhody poskytované v  rámci TESCOMA klubu sú právne nevymáhateľné.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia vo všetkých sporných otázkach  týkajúcich sa  TESCOMA klubu a členstva v ňom.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo inak upraviť tieto Pravidlá.
Prevádzkovateľ pripravil vernostný program TESCOMA klub s dlhodobým zámerom, napriek tomu si vyhradzuje právo činnosť TESCOMA klubu ukončiť, a to bez udania dôvodu a stanovenia náhrady.

Tieto Pravidlá sú platné od 1.septembra 2020.